The Who / Wells Fargo Center / Philadelphia, PA / December 8th, 2012

THE WHO

December 8th, 2012 at Wells Fargo Center

Photos by Thomas Collins